Search This Blog

Auto Document Feeder (ADF)

ถาดป้อนต้นฉบับ (ADF) ช่วยให้ท่านสามารถส่งแฟกซ์, ถ่ายเอกสาร หรือสแกนเอกสารหลายหน้าโดยไม่ต้องวางบนหน้ากระจกสำหรับสแกนทีละแผ่น

คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งกับการส่งแฟกซ์ ถ่ายเอกสารหรือสแกนเอกสารจำนวนหลายๆ แผ่นอยู่เสมอ

ข้อดี
สะดวก และประหยัดเวลาการทำงาน โดยผู้ใช้สามารถวางเอกสารไว้โดยไม่ต้องเฝ้ารอ

No comments:

Post a Comment