Search This Blog

Secure Function Lock


Secure Function Lock จะช่วยให้ท่านสามารถจำกัดการเข้าใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของเครื่องได้ (แฟกซ์, ถ่ายเอกสาร, สแกน และพิมพ์) คุณสมบัตินี้ยังป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนค่ามาตรฐานของเครื่องโดยการจำกัดการใช้งานแผงควบคุม

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถป้องกันการเข้าถึงงานพิมพ์ที่เป็นความลับโดยจำกัดไม่ให้ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถพิมพ์งานนั้นได้

ข้อดี
คุณสมบัตินี้สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายหมึกพิมพ์และกระดาษโดยการลดปริมาณการพิมพ์ที่ไม่จำเป็นได้

No comments:

Post a Comment