Search This Blog

SSL (Secure Socket Layer)

SSL (Secure Socket Layer) เป็นรูปแบบการเข้ารหัสที่นิยมใช้ในอีคอมเมิร์ซเพื่อป้องกันการเข้าถึงธนาคารและข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าอย่างผิดกฏหมาย คุณสมบัตินี้จะช่วยให้ข้อมูลบริษัทของผู้ใช้มีความปลอดภัย

การเข้ารหัสนี้จะช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในระหว่างขั้นตอนการสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ที่เข้ารหัส SSL ดังนั้นผู้ใช้ที่ไม่มีรหัสดังกล่าวก็จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สั่งพิมพ์นั้นได้

*เฉพาะเว็บไซค์ภายใน เมื่อใช้งานผ่าน IPPS เท่านั้น

No comments:

Post a Comment