Search This Blog

Error message: "Print Unable 7A" เครื่องพิมพ์ บราเดอร์ Brother Printer

ปัญหา: Printer Brother รุ่น DCP 385C ฟ้อง Error "Unable to print 7A" ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด และมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับ?

วิธีการเบื้องต้น
ดังข้อความว่า “Print Unable 7A. See Troubleshooting and routine in User's Guide." นั้น หมายถึงตัวเครื่องมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานภายใน หรืออาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น คลิป หรือเศษกระดาษฉีกขาดอยู่ในตัวเครื่อง จนส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานในรูปแบบการพิมพ์, การสแกน หรือการถ่ายเอกสารได้

1.ให้คุณทำการเปิดฝาครอบชุดสแกนเนอร์ออก จากนั้น ให้ทำการตรวจสอบว่ามีคลิป หรือเศษกระดาษติดอยู่ภายในตัวเครื่อง หรือไม่ หากมีให้คุณนำสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกมาจากตัวเครื่อง

2.หากไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ภายใน รบกวนคุณทำการแก้ไขเบื้องต้นโดยการปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟของตัวเครื่องทิ้งไว้ซักครู่ (ประมาณ 2-3 นาที) จากนั้น ให้คุณทำการเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

3.แต่หากคุณทำการเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ และยังคงพบอาการในลักษณะเดิมอยู่ อาจเกิดจากสาเหตุที่ตัวเครื่องมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานภายในปัญหาอื่นๆ ทั้งนี้ขอแนะนำให้นำเครื่องเข้าศูนย์บริการบราเดอร์ฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข

No comments:

Post a Comment